Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda PK nebo pověřený člen PK.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž PK ORP Třinec.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise orgán Povodňového plánu obce Nýdek. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • PK vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů na tocích Hluchové, Střelmě a Horském potoku:

 1. Hlásný profil kategorie C na Hluchové v Nýdku ve správě obce Bystřice je rozhodným hlásným profilem pro povodňové varování v Nýdku.


 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola HP C hlídkou 1 x denně, a telefonicky s PK Bystřice
 • při dosažení I. SPA - kontrola HP C hlídkou 2 x denně, a telefonicky s PK Bystřice
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola HP C hlídkou 3 x denně, a telefonicky s PK Bystřice
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise obce

Protipovodňová opatření (PPO)

Na vodních tocích nejsou v řešeném území navrženy žádné zásadní směrové úpravy ani zatrubňování toků. Veškeré úpravy je navrženo provádět přírodě blízkými způsoby s použitím přírodních materiálů. Důraz je nutno klást na včasné opravy břehových nádrží a údržbu a čištění koryt vodních toků.

Kolem vodních toků v zastavěném území je nutno zachovat nezastavěné a neoplocené manipulační pásy v šířce 6 m na každou stranu od horní břehové hrany toku, který bude sloužit k přístupu k toku při údržbě a jako ochranný infiltrační pás zeleně.

Nově navržené plochy pro výstavbu jsou situovány mimo stanovená záplavová území. Dostavby v rámci stávajících zastavěných ploch situovaných ve stanovených záplavových územích budou řešeny individuálně, ve stanovených aktivních zónách je jakákoliv dostavba vyloučena.

Na základě „Studie variant nakládání s dešťovými vodami v obci Vendryně“ (VUT Brno, FAST, ÚVHO, duben 2012) je navržena v severní části řešeného území víceúčelová nádrž v trase toku. Toto protipovodňové opatření má zajistit transformaci protipovodňové vlny při průtoku Q20 na Q5. Více účelová vodní nádrž je navržena na vodním toku označeném ve studii „B“. Z části bude vodní nádrž na území obce Vendryně a z části na území obce Nýdek. V obci Nýdek je vodní nádrž navržena na parc. č. 1466/5 a 1466/6. Celkový objem víceúčelové vodní nádrže je cca 5770 m 3 .