A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Nýdek je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Hluchová km 48,000 – 72,840 (Třinec – Bukovec).

Řešeným územím protékají vodní toky Hluchová a její pravobřežní přítoky Hluchová, Kompařov, Prašivka a levobřežní přítoky Kopytná a Jatný potok a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních přítoků. Některé vodní toky při povodňových stavech ohrožují stávající zástavbu, proto je potřeba chránit stávající i nově navrženou zástavbu před povodňovými stavy vodních toků.

Vodní tok Hluchová

 LB i PB inundace podél celé obce Nýdek.

Pravobřežní i levobřežní inundace říčky Hluchová je v katastru Nýdku řídce osídlena a začne se uplatňovat až od soutoku Hluchové se Střelmou, a to až po svůj soutok s Olší v Bystřici..

Inundace řeky Hluchová postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto řeky zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace E75 II/11 a železnice Nýdek - Bystřice.

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.

Vodní tok Střelma

LB i PB inundace podél celého toku Střelmy od svého vstupu do Nýdku až po soutok s Hluchovou  v centru Nýdku je intenzivně zastavěno a ohrožováno povodněmi.

Vodní tok Horský potok

LB i PB inundace podél dolního toku Gory, od svého vstupu do Nýdku až po soutok se Střelmou. Bystřinný charakter toku udává typ náhlé až bleskové povodně pro Nýdek a svým přídatkem při souběhu vysokých stavů na Střelmě a Hluchové ohrožuje zejméne střed západní část obce Nýdek a následně, v toku Hluchové, Bystřici.