Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.


Přirozená povodeň

Vzhledem k netypické povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících do Nýdku po toku říčka Hluchová, lze povodeň jen omezené předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň rychlého typu - lze vývoj povodňové situace odhadnout a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod. jen ve velmi krátkém čase. Z toho důvodu musí PK obce na základě zkušeností odhadovat hydrologický dopad na obyvatelstvo ze všech možných dostupných zdrojů o předpovědi srážkové činnosti ve svém území.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  je zde naopak povodní typickou a může se objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Přirozenou povodní od vodního toku Hluchová je ohrožena obec Nýdek a Bystřice, kde může být zaplaveno několik desítek budov.

Místa ohrožená bleskovou povodní na území obce Nýdek. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní z toků Hluchová, Střelma a Horský potok a povrchovým stokem

Povodeň při opuštění koryta toku Hluchová, Střelma a Horský potok  zaplavuje obytnou zástavbu na pravém i levém břehu v Nýdku, která je tvořena rodinnými domy.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená:
□    protržením přehradní hráze vodní nádrže,
□    poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
□    urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Území obce Nýdek není ohrožováno zvláštní povodní.