Popis správního území obce Nýdek


Obec Nýdek, Nýdek 251, 739 96 Nýdek

tel: 558 555 111

web: www.nydek.cz; obec@nydek.cz

Základní sídelní jednotky (7 ZSJ) obce Nýdek

Díl ZSJ Filipka     Díl ZSJ Nýdek   Díl ZSJ Zakameň

Díl ZSJ Hluchová   Díl ZSJ Sošov     Díl ZSJ Hora           Díl ZSJ Střelmá
 

Prostorová mapka obce:

Geografické souřadnice katastru:                49°39′22″ s. š., 18°45′25″ v. d.

Nadmořská výška:                                        410 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      28,19 km2

Počet obyvatel obce:            2 078

  • děti do 14 - ti let                         334

  • ekonomicky aktivní                 1 151

  • ekonomicky neaktivní                593

Zástavba obce

Zástavba Nýdku je tvořena bytovými domy, rodinnými domy, zemědělskými usedlostmi, rekrečními chalupami a chatami a objekty hromadné rekreace a objekty občanského vybavení. Zařízení občanské vybavenosti jsou situována zejména ve smíšeném obytném území v centru obce. Sportovní zařízení jsou soustředěna na jihozápadním okraji centrální části obce u říčky Hluchová. Severně centra obce u Horského potoka je situován sportovně rekreační areál jehož základem jsou skokanské můstky a navržená lanovka na Čantoryji s navrženou letní (vozíčkovou) bobovou dráhou a dalšími sportovními atraktivitami. Lyžařský vlek je rovněž provozován v údolí potoka Střelma na vrch Malý Sošov, není však zahrnut, vzhledem k provozu tohoto sezónního zařízení do zastavěného území. Jediným stávajícím areálem zemědělské a lesní výroby je správní budova revíru v Nýdku, jiné výrobní aktivity byly v obci zrušeny.

Jako dopravní dostupnost slouží: místní komunikaci vedená z koncového úseku silnice III/01146 k autobusové zastávce „Nýdek, Gora, Konečná" do sítě silnic III. třídy. Obec není přímo dostupná po železnici. Nejlepší železniční spojení je od/z Bystřice nad Olší a dál autobusem.

Zásobování vodou a energiemi

V obci Nýdek je veřejný vodovod. Stávající způsob zásobení pitnou vodou pro Nýdek je z místního zdroje na potoce Střelma přes stávající objekty (úpravnu vody a vodojem).

Obec je elektrifikovaná a plynofikovaná.

Pro zajištění potřeby transformačního výkonu je navrženo celkově 13 nových distribučních trafostanic, navržené trafostanice napojené kabelovou přípojkou budou kioskové nebo vestavěné (TR-N4, resp. TR-N12), ostatní navržené trafostanice budou venkovního provedení napojené krátkou přípojkou VN s vloženým úsekovým spínačem. V místě křížení nadzemní přípojky VN s lanovou dráhou, bude toto vedení nahrazeno zemním kabelem. Pro využití obnovitelného zdroje – energie větru se navrhuje výstavby 2 větrných elektráren v lokalitě Loučka.

Potřeba plynu převážné části nově navržené výstavby bude zajištěna rozšířením středotlaké plynovodní sítě novými plynovody v dimenzi D 40 - 63

Zásobování teplem  Palivo - energetické bilanci decentralizovaných zdrojů tepla je preferováno využití zemního plynu, el. energie a biomasy (dřevní hmota) budou plnit funkci doplňkového topného media. Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro vytápění cca 530 bytů v BD a RD, tj. cca 80% z celkového počtu bytů, navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro cca 10% bytů, tj. 65 bytů, včetně části objektů druhého bydlení

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren: Nýdek - náměstí s autobusovou zastávkou      1 cisterna

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - dispečink - poruchy tel. 800 292 300

Kanalizace

Pro odvádění splaškových vod z navržené a z části stávající zástavby na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) na k.ú. Bystřice je navržena dostavba soustavné gravitační splaškové kanalizace, případně, dle konkrétních podmínek s přečerpáváním. Splaškové odpadní vody z ploch mimo dosah navrhované kanalizace, případně z okrajových částí zastavěného území a zastavitelných ploch do doby výstavby kanalizace, likvidovat individuálně akumulací v žumpách s vyvážením odpadu, nebo v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných vod do místních toků. Hájit územní rezervu pro navrhovanou čistírnu odpadních vod v lokalitě Hora. Přebytečné dešťové vody, které nevsáknou do terénu, odvádět povrchovými příkopy podél komunikací v kombinaci s dešťovou kanalizací do místních toků.

Protierozní opatření 1. Protierozní funkci budou plnit navržená stromořadí podél vybraných místních a účelových komunikací. Jiná protierozní opatření se v Nýdku nenavrhují.

Ochrana před povodněmi Na vodních tocích nejsou v řešeném území navrženy žádné zásadní směrové úpravy ani zatrubňování toků. Veškeré úpravy je navrženo provádět přírodě blízkými způsoby s použitím přírodních materiálů. Důraz je nutno klást na včasné opravy břehových nátrží a údržbu a čištění koryt vodních toků. Kolem vodních toků v zastavěném území je navrženo zachovat nezastavěné a neoplocené manipulační pásy v šířce 6 m na každou stranu od horní břehové hrany toku, který bude sloužit k přístupu k toku při údržbě a jako ochranný infiltrační pás zeleně.

Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a Návsí, na polské straně pak Visla a Ustroň. Rozlohou 2820 ha se řadí mezi největší obce okresu Frýdek-Místek. Nejvyšším bodem je hora Velká Čantoryje (Slezské Beskydy) – 995 m n. m. Voda je z obce odváděna tokem Hluchová. Na území obce se nachází zvláště chráněné území – národní přírodní rezervace Čantoria o výměře 40 ha.

Nýdek - regionální informační servis